הגנת הצומח

הגנת הצומחעל פי החוק במדינת ישראל (חוק הזרעים תשט"ו-1956) אסור לגדל ולמכור זרעים ושתילים ללא רישיון מהגנת הצומח. 

לנו במשתלת זיו רישיון הגנת הצומח מס' 614.

השתילים במשתלה גדלים לפי דרישות הגנת הצומח ותחת מעקב של פקחי הגנת הצומח. שעורכים ביקורים במשתלה לאורך תקופת הגידול.

לקראת שיווק השתילים פקח הגנת הצומח מבצע בדיקות מדגמיות בשתילים הוא בודק ניקיון השורשים ממחלות ועפצים ושולח דגימה למעבדה לבדיקה שהשתילים נקיים מנמטודות כאשר כל הבדיקות מסתיימות בהצלחה נותן הפקח תוויות ממוספרות שאנו מדביקים לכל שתיל ושתיל כך שלכל שתיל יש מספר מזהה.